ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

α) ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

α/α

Έτος

ΑΗΣ

Περιγραφή έργου

1.

2004

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση Π/Θ ΧΠ-3, Μον.9 200MW

2.

2009

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση Π/Θ ΧΠ-4, Μον.9 200MW

3.

2010

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση Π/Θ YΠ-2 Μον.8, 160MW

4.

2003

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Επισκευή γεννήτριας 200MW Electrosila Μον.9 με την εγκατάσταση δυναμικών συσσωρευτών σύσφιξης σιδήρου και δακτυλιδιών στεγανοποίησης

5.

2006

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Επισκευή αντλιών κυκλοφορίας κ. ψυγείου Μον.9 με την προμήθεια καινούριων αναβαθμισμένων στροφείων

6.

2007

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ψηφιακού ρυθμιστή διέγερσης EX2000 της GE γεννήτριας Μον.9 200MW

7.

2004

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Πλήρης αναβάθμιση του συστήματος διέγερσης γεννήτριας Electrosila 200MW

8.

2004

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Γενική συντήρηση του ατμοστροβίλου 200MW LMZ, Μον.9

9.

2004

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση αναρτήσεων LISEGA στους ατμαγωγούς ατμοστροβίλου 200MW

10.

2000-2010

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Προμήθεια ανταλλακτικών γεννήτριας 200MW Electrosila Μον.9

11.

2000-2010

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Προμήθεια ανταλλακτικών ατμοστροβίλου LMZ 200MW Μον.9

12.

2004

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος διάγνωσης ρωγμών στα πτερύγια τελευταίων βαθμίδων ΡΧΠ ατμοστροβίλου K-200-130 LMZ 200MW Μον.9

 

β) ΑΗΣ Μελίτης (ΔΕΗ Α.Ε.)

α/α

Έτος

ΑΗΣ

Περιγραφή έργου

 

1.

2006

ΑΗΣ Μελίτης (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος διέγερσης γεννήτριας 360 MW Electrosila Μον.1

2.

2008

ΑΗΣ Μελίτης (ΔΕΗ Α.Ε.)

Προμήθεια ανταλλακτικών ατμοστροβίλου K-330-2Y3 LMZ Μον.1

3.

2012

ΑΗΣ Μελίτης (ΔΕΗ Α.Ε.)

Γενική συντήρηση γεννήτριας 360MW Electrosila με την σύσφιξη σιδήρου στάτη και διεξαγωγή των δοκιμών

4.

2012

ΑΗΣ Μελίτης (ΔΕΗ Α.Ε.)

Γενική συντήρηση ατμοστροβίλου 360MW LMZ

 

γ) ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα (ΔΕΗ Α.Ε.)

α/α

Έτος

ΑΗΣ

Περιγραφή έργου

 

1.

1997

ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα (ΔΕΗ Α.Ε.)

 

Επισκευή γεννήτριας Electrosila 300MW Μον.1 με την εγκατάσταση δυναμικών συσσωρευτών

2.

1998

ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα (ΔΕΗ Α.Ε.)

 

Επισκευή γεννήτριας Electrosila 300MW Μον.2 με την εγκατάσταση δυναμικών συσσωρευτών

3.

2009

ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα (ΔΕΗ Α.Ε.)

 

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και διάγνωσης ταλαντώσεων στροβιλογεννήτριας 300MW Μον.2

4.

2009

ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα (ΔΕΗ Α.Ε.)

 

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και διάγνωσης δημιουργίας ρωγμών στα πτερύγια τελευταίων βαθμίδων ΡΜΠ και ΡΧΠ ατμοστροβίλου 300MW Μον.2

5.

2009

ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα (ΔΕΗ Α.Ε.)

 

Εκτέλεση εργασιών ΜΚΕ στα στροφεία ΥΠ, ΜΠ και ΧΠ ατμοστροβίλου LMZ Μον.1

6.

2010

ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα (ΔΕΗ Α.Ε.)

 

Εκτέλεση εργασιών ΜΚΕ στα στροφεία ΥΠ, ΜΠ και ΧΠ ατμοστροβίλου LMZ Μον.2


 

δ) ΑΗΣ Καρδιάς (ΔΕΗ Α.Ε.)

α/α

Έτος

ΑΗΣ

Περιγραφή έργου

1.

2003

ΑΗΣ Καρδιάς (ΔΕΗ Α.Ε.)

Επισκευή γεννήτριας 300MW Electrosila με την εγκατάσταση των δυναμικών συσσωρευτών και των δακτυλιδιών στεγανοποίησης ρότορα Μον.3

2.

2004

ΑΗΣ Καρδιάς (ΔΕΗ Α.Ε.)

Επισκευή γεννήτριας 300MW Electrosila με την εγκατάσταση των δυναμικών συσσωρευτών και των δακτυλιδιών στεγανοποίησης ρότορα Μον.4

3.

2009

ΑΗΣ Καρδιάς (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και διάγνωσης ταλαντώσεων VIDAS στροβιλογεννήτριας LMZ/Electrosila Μον.3

4.

2010

ΑΗΣ Καρδιάς (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και διάγνωσης ταλαντώσεων VIDAS στροβιλογεννήτριας LMZ/Electrosila Μον.4

 

ε) ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

α/α

Έτος

ΑΗΣ

Περιγραφή έργου

 

1.

2003

ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και διάγνωσης ταλαντώσεων VIDAS στροβιλογεννήτριας 300MW Μον.3

2.

2008

ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και διάγνωσης ταλαντώσεων VIDAS στροβιλογεννήτριας 300MW Μον.4

3.

2009

ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Γενική συντήρηση γεννήτριας 300MW Electrosila με την εγκατάσταση των δακτυλιδιών στεγανοποίησης καινούριου τύπου  

4.

2009

ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Εκτέλεση των εργασιών ΜΚΕ ΡΥΠ, ΡΜΠ και ΡΧΠ ατμοστροβίλου LMZ 300MW Μον.3

5.

2009

ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου (ΔΕΗ Α.Ε.)

Εκτέλεση των εργασιών ΜΚΕ ΡΥΠ, ΡΜΠ και ΡΧΠ ατμοστροβίλου LMZ 300MW Μον.4


 

στ) ΑΗΣ Costanera (Μπουένος Άιρες, Αργεντινή)

α/α

Έτος

ΑΗΣ

Περιγραφή έργου

1.

2009

ΑΗΣ Costanera

Προμήθεια ΡΧΠ ατμοστροβίλου Κ-300-240 LMZ Μον.8

2.

2009

ΑΗΣ Costanera

Προμήθεια ανταλλακτικών πτερυγίων ΡΥΠ ατμοστροβίλου Κ-300-240 LMZ Μον.8 για τις εργασίες αναπτερύγωσης ρότορα

3.

2009

ΑΗΣ Costanera

Προμήθεια ανταλλακτικών πτερυγίων ΡΜΠ ατμοστροβίλου Κ-300-240 LMZ Μον.8 για τις εργασίες αναπτερύγωσης ρότορα

4.

2013

ΑΗΣ Costanera

Προμήθεια ανταλλακτικών ατμοστροβίλου Κ-300-240 LMZ Μον.8