ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης:

 • Engineering για στροβίλους, γεννήτριες, συστήματα διέγερσης και σέρβις.
 • Συμβουλευτική Π.Υ. για στροβίλους, γεννήτριες, συστήματα διέγερσης και σέρβις.
 • Έκδοση οδηγιών λειτουργίας στροβίλων, γεννητριών, συστημάτων διέγερσης και σέρβις αυτών.
 • Παράδοση ανταλλακτικών για στροβίλους, γεννήτριες, συστήματα διέγερσης και βοηθητικό εξοπλισμό για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Διαθέτουμε δικά μας εξειδικευμένα όργανα και λογισμικό για καλιμπράρισμα εξοπλισμού, διάγνωση ταλαντώσεων και ζυγοστάθμιση για στροβίλους, γεννήτριες και άλλες περιστρεφόμενες μηχανές.
 • Engineering - Προμήθεια – Σέρβις για Αναρτήσεις Σταθερού Φορτίου των Αγωγών
 • Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι σε στροβίλους, γεννήτριες, ατμολέβητες με χρήση:
  α. Υπερήχων
  β. Δινορευμάτων
  γ. Οπτικού ελέγχου της επιφάνειας της οπής
  δ. Μαγνητοσκοπικού ελέγχου
 • Μετασχηματιστές ισχύος ΑΗΣ / ΥΗΣ
  Διάγνωση και συντήρηση σε κάθε τύπου υψηλής τάσης Μετασχηματιστή.
 • Φωτοβολταικά συστήματα
  Ανέγερση μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, εκκίνηση και ρύθμιση φωτοβολταικών συστημάτων.
   

PROJECTS:

A. Εκσυγχρονισμός ατμοστροβίλων και γεννητριών Ατμοηλεκτρικών και Υδροηλεκτρικών Σταθμών Ενέργειας.
Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό για ζητήματα εκσυγχρονισμού Ατμοστροβίλων και Γεννητριών.

B. Engineering και κατασκευή έργου για τις απαιτήσεις του πελάτη για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Αναβάθμιση εξοπλισμού. Εφαρμογή τεχνολογίας με παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητας του κύριου (Στρόβιλος, Γεννήτρια) αλλά και βοηθητικού εξοπλισμού.

Γ. Παράδοση ανταλλακτικών για Ατμοστροβίλους, Γεννήτριες, Συστήματα Διέγερσης, Βοηθητικού εξοπλισμού κ.λ.π.

Δ. Engineering, προμήθεια ανταλλακτικών για βαλβίδες ασφαλείας του λέβητα. Δυνατότητα για Δοκιμές βαλβίδων ασφαλείας λέβητα (επίσης online). Προμήθεια πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου βαλβίδων και επιτόπου εκπαίδευση του προσωπικού.